พื้นฐานการทำงานในระบบคอม

คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานซึ้งประกอบด้วยหน้าที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกได้เป็น 5 หน่วย ดังนี้ 1. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) 2. หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) 3 หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) 4 หน่วยรับและแสดงผลข้อมูล (inputoutput Unit) 5 ระบบบัส (System Bus) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) คอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลางที่เรียกว่า ซีพียู 【CPU : Central Processing Unit)ทำหน้าที่หลัก คือ ประมวลผลคำสั่งที่ได้รับจากผู้ใช้ ซึ่งซีพียูจะจัดการตามคำสั่งทั้งหมด โดยมีส่วนประกอบของ
หน่วยประมวลผลกลาง 3 ส่วน คือ 1 หน่วยควบคุม (Control Unit) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตาง ๆ เร่มตั้งแต่การแปลคำสั่งที่ป้อนเขาไป โดยดึงคำสั่งและข้อมูลจากหน่วยความจำมาแปลความหมายเพื่อส่งไปให้หน่วยคำนวณและตรรกะ และตัดสินใจว่าเก็บข้อมูลไว้ที่ได 2. หน่วยคำนวณและตรรกะ (ALU : Arithmetic and Logic Unit) ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางตรรกศาสตร์ (Logical) ว่า มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ เป็นจริงหรือเท็จ 3. รีจีสเตอร์ (Register) ทําหน้าที่เก็บข้อมูล ชุดคำสั่ง ผลลัพธ์ และข้อมูลที่เกิดขึ้นขณะที่ซีพียูประมวลผลชั่วคราว ไม่ถือว่าเป็นหน่วยความจำ รีจีสเตอร์จะรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง และทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยควบคุม ตัวอย่างรีจีสเตอร์ที่สำคัญ ได้แก่ 3.1 Accumulate Register ใช้เก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ 3.2 Storage Register เก็บข้อมูลและคำสั่งขั่วคราวที่ผ่านจากหน่วยความจำหลัก 3.3 Instruction Register เก็บคำสั่งในการประมวลผล 3.4 Address Register บอกตำแหน่งของข้อมูลและคำสั่งในหน่วยความจำ หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) หน่วยความจ่าหลักใช้เก็บข้อมูล คำสั่ง และผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูแบบชั่วคราวมีตำแหน่งของการเก็บข้อมูลที่ไมซ้ำกันเรียกาา "แอดเดรส" (Address) หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) พื้นที่และอุปกาณ์ที่ใช้สำหรับเก็บและบันทีกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอว์ ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาใช้งานในภายหลังได้หรือเก็บในสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น Flash Drive, CD ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น หน่วยรับแถะแสดงผลข้อมูถ (Input/Output Unit) หน่วยรับข้อมูลและคำสั่งเข้าสู่ระบบ โดยอุปกรณ์ว่าข้อมูลเข้าที่เรียกวา Input Unit จากนั้นส่งต่อข้อมูลไปหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อทำหน้าทีประมวลผลตามคำสั่ง เมื่อประมาณผลเรียบร้อยจะแสดงผลออกทางจอภาพหรือออกทางเครื่องพิมพ์ทีเรียกว่า Output นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงผลลัพธ์ด้วยอุปกรณ์ อื่น ๆ เช่น ล้าโพง สำหรับการแสดงผลแบบเสียงเป็นต้น ระบบบัส (System Bus) เป็นเส้นทางที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้อุปกรณ์ระหว่างหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำ ในระบบและสามารถเชื่อมต่อกันได้การทำงานของระบบบัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำได้ดังนี้ 1. แอดเดรสบัส (Address Bus) คืบาสที่ตัวซีพียูเลือกว่าจะส่งข้อมูลหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ไหนไปที่ใดโดยจะต่อส่งสัญญาณเลือกออกมาทาง address Bus 2. ดาต้าบัส (Data Bus) คือ Bus CPU ใช้เป็นเส้นทางในการควบคุมการส่งถ่ายข้อมูลจากตัวซีพียูไปยังอุปกรณ์ภายนอกหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกเพื่อประมวลผลที่ CPU 3. คอนโทรลบัส (Control Bus) คือ เป็นบัสที่รับสัญญาณการควบคุมจากตัวซีพียูโดย bus ควบคุมเพื่อบังคับว่าจะอ่านข้อมูลเข้าว่าจะส่งข้อมูลออกไปจากตัวซีพียูโดยระบบภายนอกจะตอบรับต่อสัญญาณควบคุมนั้น

                                      à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ ลักษณะการทำงานของบัส